| google | Android | App Bundle

明年新發布的Android應用程式都得使用App Bundle格式

2021年8月之後,所有新發布的Android應用程式,目標API等級要達30,同時還必須使用Android App Bundle格式

2020-11-23

| google | Google Play | App Bundle | Android | 即時應用程式 | 開發

Google將停用Google Play即時應用程式外掛

最新的Android應用程式發布格式App Bundle實作,應用程式將不再需要獨立發布一般安裝版以及即時版App Bundle

2019-04-11

| google | Android | App Bundle | 開發

Google改進Android App Bundle,開發者可以按需安裝與卸載App模組

部分模組在使用者初次安裝使用後便不再需要,現在Google讓開發者可以選擇卸載這些模組,等到需要的時候再安裝回來

2019-03-25