| AMD | GPU驅動程式 | Adrenalin | 臭蟲 | Ryzen CPU | 超頻

AMD的GPU驅動程式會自動將你的CPU超頻

AMD坦承自家GPU驅動程式Adrenalin存在臭蟲,變更了Ryzen CPU的超頻設定,會自動將使用者的CPU超頻

2022-04-07